POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu www.blitzmann.com (dalej „Serwis”) w związku z danymi przekazywanymi w związku z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu.

CZYM SIĘ KIERUJEMY?

Administrator przykłada ogromną wagę do ochrony Pana/Pani danych osobowych i powierzonych mu informacji. Polityka Administratora nastawiona jest na zapewnienie możliwie największej poufności, co do danych osobowych, w szczególności w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Blitzmann Technologies sro z siedzibą w Bratysławie, adres: Kopcinska 10, 85101 Bratislava , Slovakia (dalej „Spółka”).

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Celem zawarcia umowy będziemy Pana/Panią prosić o podanie danych w postaci imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz adresu e-mail, a w przypadku gdy nabywcą jest przedsiębiorca, także numeru NIP oraz firmy/nazwy i adresu siedziby. Dane te są nam niezbędne do realizacji umowy. Fakultatywnie może Pan/Pani podać także numer telefonu, ale nie jest to obligatoryjne, a ma na celu jedynie ułatwienie komunikacji.

Wejście na stronę Serwisu oraz korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu, co do zasady, nie łączy się z podawaniem danych osobowych.

W razie wypełnienia formularza dostępnego w ramach Serwisu będziemy prosić o podanie imienia, nazwiska i adresu e-mail. Dane te potrzebne są nam do prowadzenia z Panem/Panią komunikacji.

Celem rejestracji w Serwisie (założenia konta) będziemy prosić o podanie adresu e-mail.

Nie przetwarzamy w ogóle tzw. danych wrażliwych (np. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, danych genetycznych, danych biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby itp.).

Możemy także przetwarzać adres IP w celach, które opisane są w Polityce Cookies.

PO CO PRZETWARZAMY PANA/PANI DANE?

Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celach, które zapewnią możliwość świadczenia przez nas usług i prawidłowego wykonania umowy względem Pana/Pani oraz rozpatrywania reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest w tym zakresie niezbędność wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

Dane te mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu wysyłania newsletterów, prezentowania reklam, ofert lub promocji dotyczących  towarów lub usług Administratora, na podstawie Pana/Pani zgody.

W celu prawidłowego wykonania umowy Pana/Pani dane są też przetwarzane w celach związanych z rozliczeniami, fakturowaniem i sprawozdawczością finansową. Musimy to robić ze względu na obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy o rachunkowości i prawa podatkowego.

Ponadto jeśli kontaktuje się Pan/Pani z nami za pośrednictwem danych kontaktowych dostępnych w ramach Serwisu, w szczególności celem pozyskania informacji o ofercie, to będziemy mogli przetwarzać Pana/Pani dane osobowe podane nam w następstwie skontaktowania się przez Pana/Panią z naszą firmą celem skorzystania z naszych usług lub produktów.

W razie wypełnienia formularza dostępnego w ramach Serwisu będziemy prosić o podanie imienia, nazwiska i adresu e-mail. Dane te potrzebne są nam do prowadzenia z Panem/Panią komunikacji.

W przypadku rejestracji w Serwisie i utworzenia Konta podane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia Konta i umożliwienia korzystania Użytkownikowi ze stosownych udogodnień takich jak wgląd w historię zamówień, możliwość składania zamówienia bez konieczności każdorazowego uzupełniania danych w formularzu zamówienia, uzyskanie możliwości otrzymywania kodów rabatowych, zniżek.

Pana/Pani dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Takie działania są niezbędne do celów wnikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią.

Proszę pamiętać, iż podanie Pana/Pani danych osobowych takich jak adres e-mail jest warunkiem koniecznym do podjęcia kontaktu i przedstawienia przez Administratora ewentualnej oferty. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych może spowodować niemożność zawarcia umowy lub jej realizacji w całości lub części, niemożność otrzymania oferty, lub niemożność podjęcia z Panem/Panią komunikacji.

GDZIE PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE?

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, przy pomocy których będą świadczone usługi i/lub sprzedawane produkty, podwykonawcom, podmiotom świadczącym pomoc techniczną, firmom hostingowym, kurierom, przewoźnikom, bankom i operatorom płatności (jeśli dojdzie do zawarcia umowy nabycia usług lub produktów) jak też podmiotom przetwarzającym.

Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia usług, przez okres przedawnienia roszczeń, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków względem organu nadzorczego lub obowiązków względem organów podatkowych. W odniesieniu do danych osobowych w zakresie, w jakim będą przetwarzane dla celów marketingowych – nie będą one przetwarzane dłużej niż do czasu odwołania zgody, która została w tym zakresie udzielona.

JAKIE UPRAWNIENIA PANU/PANI PRZYSŁUGUJĄ?

Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, to jest przede wszystkim do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pana/Pani dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
   • cele przetwarzania;
   • kategorie odnośnych danych osobowych;
   • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
   • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
   • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
   • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
  2. sprostowania Pana/Pani danych osobowych to jest do sprostowania danych nieprawidłowych lub żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  3. usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

Ma Pan/Pani prawo do otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które dostarczył Pan/Pani administratorowi, oraz ma Pan/Pani prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora,

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z przyczyn związanych ze szczególną pana/Pani sytuacją,

Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody – ma Pan/Pani do wycofania tej zgody w  dowolnym momencie (poprzez wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: blitzmann@icloud.com) z tym, iż wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Proszę pamiętać, iż wycofanie zgody może dotyczyć tylko tych przypadków i dotyczy tylko takiego zakresu danych osobowych, w których zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Úrad na Ochranu Osobných Údajov Slovenskej republiky (Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej), ewentualnie do polskiego organu: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W odniesieniu do Pana/Pani danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

CZEGO NIE MOŻE PAN/PANI ROBIĆ?

Nie może Pan/Pani podawać danych osobowych jakichkolwiek innych osób.

Ma Pan/Pani obowiązek przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

JAK ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE?

Zabezpieczenie danych osobowych zagwarantowane jest bezpiecznym i stabilnym systemem ochrony danych stosowanym przez Administratora.

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Administrator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

Hasła Użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł Użytkowników.

Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Pliki cookies mogą być także zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez partnerów operatora Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • umożliwienia realizacji określonych usług dostępnych w Serwisie.
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu mogą być stosowane w szczególności następujące rodzaje plików cookie:
  • „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z określonych usług dostępnych w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu w celach statystycznych.
 7. Ponadto Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 8. Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 10. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na możliwość korzystania z niektórych usług dostępnych na stronach internetowych Serwisu.
 11. Pliki cookies, zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
 12. W związku z korzystaniem z plików cookies może następować profilowanie w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, natomiast nie występuje w tym zakresie zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 13. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu użytkowanej przeglądarki internetowej.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Serwis może zawierać odesłania/linki do innych stron internetowych. W razie kliknięcia w taki link rekomenduje się, aby Użytkownik zapoznał się z polityką prywatności dostępną na stronie internetowej, do której link odsyła. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu i Administratora.
 2. Niniejsza polityka prywatności może być zmieniona przez Administratora, w szczególności:
  • w razie zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub przepisów innych ustaw, które regulują kwestie związane ze świadczeniem usług online lub związane z prawem telekomunikacyjnym,
  • w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu lub wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozwiązań informatycznych lub w razie rozwoju technologii internetowej.
 3. O wszelkich zmianach niniejszej polityki prywatności Użytkownicy będą informowani poprzez stosowne kanały komunikacji i/lub stosowną informację w Serwisie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu www.blitzmann.com (dalej „Serwis”) w związku z danymi przekazywanymi w związku z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu.

CZYM SIĘ KIERUJEMY?

Administrator przykłada ogromną wagę do ochrony Pana/Pani danych osobowych i powierzonych mu informacji. Polityka Administratora nastawiona jest na zapewnienie możliwie największej poufności, co do danych osobowych, w szczególności w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Blitzmann Technologies sro z siedzibą w Bratysławie, adres: Kopcinska 10, 85101 Bratislava , Slovakia (dalej „Spółka”).

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Celem zawarcia umowy będziemy Pana/Panią prosić o podanie danych w postaci imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz adresu e-mail, a w przypadku gdy nabywcą jest przedsiębiorca, także numeru NIP oraz firmy/nazwy i adresu siedziby. Dane te są nam niezbędne do realizacji umowy. Fakultatywnie może Pan/Pani podać także numer telefonu, ale nie jest to obligatoryjne, a ma na celu jedynie ułatwienie komunikacji.

Wejście na stronę Serwisu oraz korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu, co do zasady, nie łączy się z podawaniem danych osobowych.

W razie wypełnienia formularza dostępnego w ramach Serwisu będziemy prosić o podanie imienia, nazwiska i adresu e-mail. Dane te potrzebne są nam do prowadzenia z Panem/Panią komunikacji.

Celem rejestracji w Serwisie (założenia konta) będziemy prosić o podanie adresu e-mail.

Nie przetwarzamy w ogóle tzw. danych wrażliwych (np. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, danych genetycznych, danych biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby itp.).

Możemy także przetwarzać adres IP w celach, które opisane są w Polityce Cookies.

PO CO PRZETWARZAMY PANA/PANI DANE?

Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celach, które zapewnią możliwość świadczenia przez nas usług i prawidłowego wykonania umowy względem Pana/Pani oraz rozpatrywania reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest w tym zakresie niezbędność wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

Dane te mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu wysyłania newsletterów, prezentowania reklam, ofert lub promocji dotyczących  towarów lub usług Administratora, na podstawie Pana/Pani zgody.

W celu prawidłowego wykonania umowy Pana/Pani dane są też przetwarzane w celach związanych z rozliczeniami, fakturowaniem i sprawozdawczością finansową. Musimy to robić ze względu na obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy o rachunkowości i prawa podatkowego.

Ponadto jeśli kontaktuje się Pan/Pani z nami za pośrednictwem danych kontaktowych dostępnych w ramach Serwisu, w szczególności celem pozyskania informacji o ofercie, to będziemy mogli przetwarzać Pana/Pani dane osobowe podane nam w następstwie skontaktowania się przez Pana/Panią z naszą firmą celem skorzystania z naszych usług lub produktów.

W razie wypełnienia formularza dostępnego w ramach Serwisu będziemy prosić o podanie imienia, nazwiska i adresu e-mail. Dane te potrzebne są nam do prowadzenia z Panem/Panią komunikacji.

W przypadku rejestracji w Serwisie i utworzenia Konta podane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia Konta i umożliwienia korzystania Użytkownikowi ze stosownych udogodnień takich jak wgląd w historię zamówień, możliwość składania zamówienia bez konieczności każdorazowego uzupełniania danych w formularzu zamówienia, uzyskanie możliwości otrzymywania kodów rabatowych, zniżek.

Pana/Pani dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Takie działania są niezbędne do celów wnikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią.

Proszę pamiętać, iż podanie Pana/Pani danych osobowych takich jak adres e-mail jest warunkiem koniecznym do podjęcia kontaktu i przedstawienia przez Administratora ewentualnej oferty. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych może spowodować niemożność zawarcia umowy lub jej realizacji w całości lub części, niemożność otrzymania oferty, lub niemożność podjęcia z Panem/Panią komunikacji.

GDZIE PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE?

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, przy pomocy których będą świadczone usługi i/lub sprzedawane produkty, podwykonawcom, podmiotom świadczącym pomoc techniczną, firmom hostingowym, kurierom, przewoźnikom, bankom i operatorom płatności (jeśli dojdzie do zawarcia umowy nabycia usług lub produktów) jak też podmiotom przetwarzającym.

Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia usług, przez okres przedawnienia roszczeń, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków względem organu nadzorczego lub obowiązków względem organów podatkowych. W odniesieniu do danych osobowych w zakresie, w jakim będą przetwarzane dla celów marketingowych – nie będą one przetwarzane dłużej niż do czasu odwołania zgody, która została w tym zakresie udzielona.

JAKIE UPRAWNIENIA PANU/PANI PRZYSŁUGUJĄ?

Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, to jest przede wszystkim do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pana/Pani dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
   • cele przetwarzania;
   • kategorie odnośnych danych osobowych;
   • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
   • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
   • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
   • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
  2. sprostowania Pana/Pani danych osobowych to jest do sprostowania danych nieprawidłowych lub żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  3. usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

Ma Pan/Pani prawo do otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które dostarczył Pan/Pani administratorowi, oraz ma Pan/Pani prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora,

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z przyczyn związanych ze szczególną pana/Pani sytuacją,

Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody – ma Pan/Pani do wycofania tej zgody w  dowolnym momencie (poprzez wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: blitzmann@icloud.com) z tym, iż wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Proszę pamiętać, iż wycofanie zgody może dotyczyć tylko tych przypadków i dotyczy tylko takiego zakresu danych osobowych, w których zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Úrad na Ochranu Osobných Údajov Slovenskej republiky (Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej), ewentualnie do polskiego organu: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W odniesieniu do Pana/Pani danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

CZEGO NIE MOŻE PAN/PANI ROBIĆ?

Nie może Pan/Pani podawać danych osobowych jakichkolwiek innych osób.

Ma Pan/Pani obowiązek przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

JAK ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE?

Zabezpieczenie danych osobowych zagwarantowane jest bezpiecznym i stabilnym systemem ochrony danych stosowanym przez Administratora.

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Administrator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

Hasła Użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł Użytkowników.

Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Pliki cookies mogą być także zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez partnerów operatora Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • umożliwienia realizacji określonych usług dostępnych w Serwisie.
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu mogą być stosowane w szczególności następujące rodzaje plików cookie:
  • „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z określonych usług dostępnych w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu w celach statystycznych.
 7. Ponadto Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 8. Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 10. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na możliwość korzystania z niektórych usług dostępnych na stronach internetowych Serwisu.
 11. Pliki cookies, zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
 12. W związku z korzystaniem z plików cookies może następować profilowanie w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, natomiast nie występuje w tym zakresie zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 13. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu użytkowanej przeglądarki internetowej.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Serwis może zawierać odesłania/linki do innych stron internetowych. W razie kliknięcia w taki link rekomenduje się, aby Użytkownik zapoznał się z polityką prywatności dostępną na stronie internetowej, do której link odsyła. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu i Administratora.
 2. Niniejsza polityka prywatności może być zmieniona przez Administratora, w szczególności:
  • w razie zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub przepisów innych ustaw, które regulują kwestie związane ze świadczeniem usług online lub związane z prawem telekomunikacyjnym,
  • w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu lub wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozwiązań informatycznych lub w razie rozwoju technologii internetowej.
 3. O wszelkich zmianach niniejszej polityki prywatności Użytkownicy będą informowani poprzez stosowne kanały komunikacji i/lub stosowną informację w Serwisie.